Fusie en acquisitie

Wanneer ondernemingen zich samenvoegen gaan zij een fusie aan. Men gaat in elkaar op en er ontstaat een nieuwe onderneming. Een nieuwe entiteit met alle juridische en economische gevolgen van dien. Men geeft op deze wijze de zelfstandigheid op. Bestuurlijk is er maar één orgaan dat het voortaan voor het zeggen heeft. Deze directie kan bestaan uit meerdere personen. Vaak zijn de verschillende bloedgroepen vertegenwoordigd. Soms is het beter een nieuwe persoon van ‘buitenaf’ op de directiezetel te plaatsen. Belangrijk is te constateren dat beide bedrijven in elkaar opgaan. Dat is voor veel stakeholders een radicale stap. De eigen identiteit verdwijnt en er moet aan een nieuwe bedrijfscultuur worden gebouwd. Dat vraagt om een gedegen plan van aanpak. Organisatiecultuur is vaak een wat ‘ondergeschoven kindje’, het is echter een bepalend element of men later over een succesvolle of mislukte fusie kan spreken. Mensen vormen bij fusie een belangrijke waarde.

Een ander aspect bij fusie is het wel of niet gedwongen karakter. Wanneer zakelijke motieven en onderhandelingen leiden tot een vrije keuze is er sprake van een gewenste fusie. Dit kan haar grondslag vinden in strategische overwegingen, schaalvergroting of andere efficiency- en  samenvoegingsvoordelen. Wanneer een bedrijf eigenlijk min of meer gedwongen is te fuseren gaat het vaak om een acquisitie. Een vorm van overname. Hier spelen andere argumenten een belangrijke rol. Er is nauwelijks sprake van onderhandelingen of het uitwisselen van voor- en nadelen. De overnemende partij is eigenlijk continu aan zet. De partij die wordt overgenomen moet afwachten tegen welke voorwaarden men bereid is de deal te sluiten. Toch is men niet helemaal weerloos en kansloos. Het eigen initiatief moet worden behouden. Regie houden is een belangrijke taak voor ondernemer en adviseur. Zonder onderhandeling lijkt overname als snel op een overval.

Bij acquisities gaat het vooral om een kopende en een verkopende partij. Samenwerking, samensmelting of samengaan. De kopende partij hecht belang aan het acquireren van een bedrijfsactiviteit. Hiertoe voert men onderhandelingen. Het kan gaan om een gehele overname, echter ook een gedeeltelijk overname van aandelen komt regelmatig voor. Er wordt in dat geval ook gesproken hoe de kopende partij het bestuur van de ondernemingen wenst in te richten. Men is doorgaans bezig om van meet af aan het beste voor elkaar te zoeken. De transactie moet leiden tot het beoogde doel. Met twee partijen die nog enigszins zeggenschap kunnen uitoefenen gaat dit beter dan met ‘tegenstanders’ die verschillende intenties hebben. Ook hier spelen strategische, tactische en organisatiecultuur issues een belangrijke rol. Wat kunnen de motieven zijn? Te denken valt aan expansie, het verkrijgen van schaalvoordelen, risicospreiding en andere financiële motieven.

Samenvattend kunnen we stellen dat fusievorming en acquisitie verschillende aandachtsgebieden kennen. Niet enkel het zoeken naar een geschikte kandidaat of het kiezen van een interessante partij zal tot een succes leiden. Juist ook de financiële component speelt een belangrijke rol. Wanneer een acquisitie niet uit eigen middelen kan worden betaald dient de onderneming andere wegen te bewandelen. Hier is een expert bij nodig. Fidor is zo’n specialist. Maar ook de ‘zachte kant’ is van doorslaggevende betekenis. Organisatiecultuur, integratie, conversie en het ‘samensmelten om beter te kunnen samenwerken’ is niet bepaald van ondergeschikt belang. Het is goed te weten dat Fidor bedrijfskundige kennis weet te koppelen aan organisatiepsychologie en organisatie-culturele aspecten. Een overname, fusie of acquisitie is dus meer dan het sluiten van een deal. Fidor streeft naar de ‘perfecte match’ waardoor het -aanvankelijk- goede gevoel nog jarenlang voortduurt.

  afspraak maken

Comments

Plaats een comment

* Verplicht